مهارت های تشکیلاتی ۳

606c25c475d87517492ef06221495e02_XL

شجره طیبه صالحین تهران بزگ؛

گونه شناسی گروه های فرهنگی
پس از نیاز سنجی و اولویت بندی که در گام اول مطرح کردیم و هدف گذاری متناسب با آنها، اکنون باید گام جدیدی در اداره و پیشبرد مجموعه داشت.
گام سوم که به نوعی مرتبط با مباحث روشی و فرمی است به سنخ شناسی و گونه شناسی اختصاص دارد.

در صورتی که در گام های گذشته تحقیق و مطالعه دقیق صورت گرفته باشد، گونه شناسی راحت تر صورت میگیرد. لازم به تذکر است که ما در مجموعه های فرهنگی میتوانیم سه دسته کلی تصور کنیم.

گروه های موجی-گروههای حرفه ای-گروه های بستر ساز

۱٫ گروه های موجی:
خاصیت این نوع گروه ها ظهور و بروز مقطعی است. این مجموعه ها در دوره هایی خاص بوجود می آیند، رشد می کنند و با گذشت زمان کارکرد خود را کم کم از دست داده و از بین می روند. این مجموعه ها بیشتر رویکردهای تبلیغی و هیجانی دارند، پایداری و تربیت نیرو را در اولویت های برنامه ریزی خود نمی بینند.
کمپین های انتخاباتی و یا فعالیت های ستادی فرهنگی در قالب همایش ها و اردوها از این دسته است. آسیبی که می تواند حلقه های صالحین را تهدید کند تبدیل شدن به گروههای موجی است.

۲٫ گروه های حرفه ای:
این دسته از مجموعه های فرهنگی بیشتر ناظر به تخصص هستند، موسسات فرهنگی و یا مراکز رشد ازاین دسته محسوب می شوند. نقطه قوت مجموعه های حرفه ای را باید در تولید محصول و ارائه خروجی ملموس دانست که باعث ایجاد خودباوری و هویت جمعی در بین اعضا می شود.
گروههای حرفه ای به فراخور هدفی که برای خود تعیین می کنند میتوانند،فضای تربیت نیرو و تخصص را هم تا حدی تامین کنند. اما آسیبی را که میتوان برای آنها متصور بود، حل شدن در فضاهای مالی و اقتصادی است.

۳٫ گروه های بستر ساز:
گروه های بستر ساز در واقع به مثابه زیر ساخت های یک جامعه فرهنگی هستند. این چنین مجموعه هایی می توانند منابع انسانی مورد نیاز را برای فعالیت های اجتماعی تولید کنند. به طور دقیق تر کارکرد اصلی این مجموعه ها تربیت نیرو و کادر سازی برای انقلاب اسلامی است. حوزه های علمیه و دانشگاه در نگاه کلان و مجموعه های آموزشی در نگاهی جزء تر چنین امری را متکفل هستند.

 

مدل پیشنهادی برای حلقه های صالحین
اما آنچه که برای حلقه های صالحین میتوانیم پیشنهاد دهیم سنخ شناسی مجموعه خود است و متناسب عمل کردن با ظرفیتهای موجود. یک حلقه صالحین می تواند هم در قالب یک گروه موجی به ایفای نقش بپردازد و هم در قالب یک گروه حرفه ای. اما بهترین حالت متصور برای چنین حلقه هایی این است که تمرکز خود را برای تبدیل شدن به مجموعه های بستر ساز قرار دهند ولی ازمزایایی دیگر گروهها نیز بهره مند شوند.