خودداری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره انتخابات ایران

[ad_1]


سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ایران نظرم را خواهم گفت.

[ad_2]

لینک منبع