چقدر بگیرم تا بتونم اندازه سال قبل بمونم/کاهش ۳۸۹ هزار تومانی قدرت خرید

[ad_1]


اگر بخواهیم بتوانیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ باندازه سال ۹۳ فارغ از عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی سالهای ۸۴ لغایت ۹۲ حفظ بنمائیم باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیفزائیم.

[ad_2]

لینک منبع