پیام‌های ۷ اسفند برای جریان‌های سیاسی

[ad_1]


با ملحوظ داشتن این سابقه تاریخی که دولت‌های منتخب همواره در شکل‌گیری اولین مجلس موقعیت ویژه‌ای می‌یافتند این موضوع حاوی پیام روشنی برای دولت یازدهم است.

[ad_2]

لینک منبع