«اقتصاد مقاومتی» یک واژه برای سرگرمی نیست/ دولت یازدهم تکلیف خود را با تولید کاغذ روشن کند

[ad_1]


دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در کشور با اشاره به افت و خیزهای کاغذ در سال جا ری می گوید: دولت باید برای یکبار هم که شده تکلیف خود را با تولید کاغذ در کشور روشن کند، یا کارخانه ها تعطیل یا حمایت شوند.

[ad_2]

لینک منبع