آراء هیچ صندوقی باطل نشده است

[ad_1]


مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا در کشور صندوق رایی باطل شده است؟ گفت: آراء هیچ صندوقی باطل نشده است.

[ad_2]

لینک منبع