ابتذال فرهنگی، رویکردی هویت ستیزانه/ ابتذال سینما۲

8a551ff472846ce6782198a172ddd36f_L

جریانهای ضد فرهنگی در کشورهای جهان در یک رتبه نیستند. برخی به بخشی از فرهنگ جامعه آسیب میرسانند و دسته دیگر، تمام هویت فرهنگی را مخدوش میسازند. لمپنیسم یا ابتذال فرهنگی، جریان هویتستیزی است که به تمام هویت فرهنگی جامعه آسیب میرساند.

نیم نگاهی به سینمای ایران:

نخستین دوربین فیلمبرداری در زمان مظفرالدین شاه به ایران آمد. نخستین فیلم صدادار فارسی،فیلم «دختر لر» بود که در سال ۱۳۱۷ خورشیدی توسط عبدالحسین سپنتا ساخته شد.

در سالهای بعد از ۱۳۲۲ فعالیتهای فیلمسازی به دلیل تأسیس چند شرکت سینمایی توسط تعدادی سرمایهگذار و همچنین عمومیتر شدن سینما در بین مردم،گسترش یافت. در فیلمهای قبل از انقلاب به جز چند فیلم که به دست فیلمسازان با استعداد آن زمان ساخته شد، بقیه فیلمها، بیخودی و همه از سینمای هند و غرب تقلید میشدند. بعد از انقلاب طی سالهای ۷۵۳۱ تا ۲۶۳۱ شمسی به دلیل نبودن ضوابط تدوین شده فیلمسازی سینمای ایران تقریباً در وضعیتی نابسامانی به سر میبرد. پس از سال ۲۶۳۱تدوین ضوابط فیلمسازی عناصری چون خشونت و سکس را اجباراً از سینمای ایران خارج ساخت. سینمای پس از انقلاب بیشترجدی بوده و بر مفهوم و واقعگرایی استوار است ولی سینمای اسلامی نبوده و نیست.

پیشروی سینمای دهه ۸۰ سینمای ایران، تجاری بوده و فیلمهای جدی کمتری ساخته شده است. فیلمها اغلب عامه پسند و تقلیدی هستند و نمیتوانند به صورت هنری در سطح جهان بدرخشند و با فیلمهای بزرگ دنیا رقابت کنند.

یکی از آسیبهای سینما در کشور ایران، ترویج اندیشه و رفتار فمنیستی و کنشهای ضد ارزشی است.

فیلم و سینمای جهان مبتنی بر معرفتشناسی نسبی گرایانه، هستی شناسی مادی گرایانه، انسانشناسی لذت گرایانه و ارزششناسی رذیلت گرایانه است و فیلمهای غربی و شرقی با این مدل از فلسفه سینما و فیلم است که به سمت ترویج خشونت و شهوت حیوانی میگراید و ارزشهای فضیلتمحور را به حاشیه میراند.

آسیبشناسی سینما:

آسیبهای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی سینمای جهان بسیارند و این به دلیل نبودن تعهد اخلاقی در میان فیلمسازان و کمپانیهای فیلمسازی است. به سینمای امروز جهان که مینگریم ترویج بیبند و باری و خشونت را به راحتی میتوان دید. امروزه کمتر فیلمی در غرب ساخته میشود که در آن سکس و خشونت وجود نداشته باشد. برخی بر این باورند که اگر سکس و خشونت در فیلمها وجود نداشته باشد دیگر سینما جذابیتی ندارد.

دلیل اینکه امروزه بعضی از انسانها وقت، هزینه و عمر خود را تلف میکنند و فیلمهای مستهجن میسازند این است که هنوز جامعه بشری، خود را  نشناخته و به کرامت انسان پی نبردهاند. برای نجات دادن سینمای امروز جهان از ترویج گزارههای ضد اخلاقی و ضد انسانی وبه طورکلی برای جلوگیری از آسیبهایی که از طریق سینما به جامعه وارد میشود باید شعور فیلمبینی و درک هنری مخاطب را افزایش داد و علاقه مخاطب را به سمت سینمای معناگرا و مفهومی معطوف کرد و این امر میسر نمیشود مگر با بالا بردن سواد کلی و بسیط فیلمسازان و مخاطبان و اگر اینطور نشود سینما به افول و ناکارآمدی نهاییاش خواهد رسید.

بحران سینما:

امروزه سینما به عقیده بسیاری از منتقدان معتبر با بحرانهای جدی و مهمی روبرو است:

  1. بحران داستانگویی: امروزه، سوژه و داستان مهمی  برای سینما نمانده و به اعتقاد اهل فن، تمام داستانها گفته شده و همه فیلمها کلیشهای و تکراری شده است.
  2. بحران عدم جذابیت سینما: این امر باعث شده تا فیلمسازان معاصر برای جذابیت فیلمهایشان، دست به هر کاری بزنند.
  3. بیبند و باری در سینما: سالانه میلیاردها دلار صرف ساختن فیلمهای پورن و مستهجن میشودو جوایزی به بهترین بازیگران آنها داده میشود.

آسیب اخلاقی:

فیلمهای غیر اخلاقی در سینمای امروز به شدت بر پایه روابط نامشروع جنسی و دیگر رذایل اخلاقی استوار است. این فیلمها تلاش میکنند با رویکردی نسبیگرایانه، فضایل اخلاقی از زندگی انسانها حذف گردد و رذایل اخلاقی توجیه شود.این دسته از رسانهها،اخلاق در سینما را مضجکانه خوانده و به تمجید و تعریف فیلمهای ضد اخلاقی و تضعیف فیلمهای اخلاقی میپردازند.

جلوه دیگر آسیب اخلاقی و ارزشی در سینمای فمینیستی ظاهر است. سینما از دهه هفتاد میلادی تا به امروز،شاهد ظهور فیلمهایی با مضمونهای فمینیستی و ضد ارزشی است. متأسفانه در این فیلمها، شخصیت و کرامت والای زن به هیچ وجه ترسیم نمیشود و تنها چیزی که در این فیلمها دیده میشود بیان عقدهها و حقارتهای روانپریشانی در زنان است. مهمترین دلیل ظهور سینمای فمینیستی در غرب،سوء استفادههای جنسی از زنان در سینما بوده که آنها را به مثابه یک کالای تجاری به حساب آورده و کرامت شخصیتی برای آنها قائل نشده است.

آسیب مذهبی:

سینما، یک مِدیوم (رسانه) است و از آغاز تاریخ آن تا به حال فیلمهای زیادی در تبلیغ مذاهب گوناگون ساخته شدهاند. بیشترین فیلمهای مذهبی را مسیحیان ساختهاند و متاسفانه کمترین فیلمهای مذهبی را مسلمانان دارند. در مقابل فیلمهای مذهبی، فیلمهای غیر مذهبی زیادی نیز ساخته شده است. متاسفانه بیشتر فیلمهای ضد مذهب،با حمایت از دولتهای استعمارگر بر ضد اسلام ساخته شده است همچون: دروغهای حقیقی، محاصره، جهاد برای عشق، راه آجری، به درون شب، زندگی و مرگ در لس آنجلس، سنگسار ثریا، سریال۴۲، rekool truh eht.

اما در مقابل، مسلمانان چه کردند؟ آیا فیلم قدرتمندی ساختهاند که در آن ارزشهای والای اسلامی را به تصویر بکشند؟ آیا در دنیای امروز میشود جلوی فیلمهایی که از هالیوود وارد میشود را گرفت؟ اینها سوالهایی است که باید هنرمندان و مسئولین هنری کشورهای اسلامی به آنها پاسخ دهند.

منبع: کتاب جریان شن