ابتذال فرهنگی، رویکردی هویت ستیزانه/ ابتذال سینما

e24cfae7f84287c076a251ad29dd373a_L

جریانهای ضد فرهنگی در کشورهای جهان در یک رتبه نیستند. برخی به بخشی از فرهنگ جامعه آسیب میرسانند و دسته دیگر، تمام هویت فرهنگی را مخدوش میسازند. لمپنیسم یا ابتذال فرهنگی، جریان هویتستیزی است که به تمام هویت فرهنگی جامعه آسیب میرساند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ابتذال سینمایی
تعریف سینما:
سینما، شاخهای از هنر است که در آن یک داستان به وسیله دنبالهای از تصاویر متحرک (فیلم) نمایش داده میشود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عناصر فیلم سینمایی:
یک نمایش سینمایی که فیلم سینمایی نامیده میشود،از عناصر تصویر (به صورت مجموعهای از فریمها) و صدا (گفتگو و موسیقی) تشکیل شده است. یک فیلم بر اساس فیلمنامه یا سناریو و توسط مجموعهای از بازیگرها، کارگردان، فیلمبردار و … ساخته میشود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سینما جدیدترین شاخه هنر است که به هنر هفتم یا هنر هشتم شهرت یافته و از عمومیترین و محبوبترین تولیدات هنری به شمار میآید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخچه سینما:
سینما را نمیتوان فقط با تعریف، تاریخ و مصادیقش شناخت. شهید آوینی بر این نکته تصریح میکند که در مدارس سینمایی ما، تاریخ سینما را به عنوان فلسفه آن درس میدهند. اکتفا کردن به تاریخ و مصادیق سینما کافی نیست و باید به کشف فلسفه سینما نیز پرداخت. پس دانستن تاریخ سینما نیز برای فهم آن لازم است هرچند کافی نیست. عوامل گوناگونی در پیدایش سینما از جمله اختراع سینماتوگراف (اولین دوربین فیلمبرداری) توسط برادران لومیر در سال ۵۹۸۱ و پیشرقتهای بیار در عرصه تکامل نگاتیو موثر بوده است. بر این اساس نمیتوان قاطعانه از یک نفر به عنوان مخترع سینما نام برد. دستگاههایی همچون کینتوسکوپ، ویتاسکوپ و بایوسکوپ همگی در پیدایش سینماتوگراف موثر بودهاند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در سال ۱۹۰۳ بعد از لومیرها که تصاویر روزمره زندگی را جاودانه ساخته بودند و بعد از ملییس که قصهگویی در سینما را باب کرده بود نوبت به ادوین اس پورتر رسید که به سینما تشخیص هنری مستقلی بخشید. بعد از پورتر مهمترین تاثیرگذار سینما دیوید وارک گریفث بود. او بیش از هر کارگردانی در استقرار زبان روایی سینما سهم دارد و از نظر زیباییشناسی توانسته وسیلهای صرفا تفریحی را به یک بیان تمام و کمال هنری بدل کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آغاز رسمی سینما روز بیست و هشتم دسامبر سال ۱۸۹۵ میلادی ذکر شده است. تاریخ سیما را به دو دوره صامت و ناطق تقسیم میکنند. فیلمهای سینمایی تا سال ۶۲۹۱ صامت بودند. تحول عظیمی با ناطق شدن سینما در سال ۶۲۹۱ صورت گرفت و تولیدات سینمایی افزایش یافت. فیلمسازان با استعداد و تازه نفس شروع به کار کردند. جایزه آکادمی هنرها و علوم سینمایی آمریکا(اسکار) برای اولین بار در سال ۷۲۹۱ انجام گرفت. در این دهه با ساخته شدن فیلم«دشمن مردم» سبک جدیدی در سینما تحت عنوان سینمای گانگستری بنا شد و اولین دوره جشنواره فیلم نیز برگزار شد. در سال ۶۴۹۱ جشنواره کَن شروع به کار کرد و دو سال بعد یعنی در ۸۴۹۱ تلویزیون به عنوان تحدیدی جدی برای سینما به شمار آمد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در سال ۱۹۵۱ مجله کایهدو سینما در فرانسه منتشر و باعث شد موج نوی سینمای این کشور آغاز گردد. دردهه ۰۶۹۱ دو جشنواره معروف سوئد و نیویورک افتتاح شدند و نمایش بسیاری از فیلمهای سینمایی در انگلستان ممنوع اعلام شد و در همان سال فیلمها در آمریکا به لحاظ مخاطبان درجهبندی شدند. سینمای نوین چین با فیلم «زمینزرد» در این دهه آغاز شد و جشنواره توکیو افتتاح شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ژانر (سبک) فیلمها:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

ادامه دارد….