جنگ نرم و مخاطبان آن

d33547ddfc9abda50f6871bd03dc4943_L

تهدیدات نرم پیچیده و محصول پردازش ذهنی نخبگان و اندازه‌گیری آن مشکل است

در حالی که تهدیدات سخت عینی، واقعی و محسوس است و می‌توان آن را با ارائه برخی از معیارها اندازه‌گیری کرد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، در جنگ نرم از روش القاء و اقناع‌ بهره‌گیری می‌شود در حالی که روش اعمال تهدیدات سخت، استفاده از زور و اجبار است. در جنگ نرم هدف تاثیرگذاری بر انتخاب‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری و الگوهای رفتاری حریف و در نهایت سلب هویت‌های فرهنگی است در حالی که هدف در تهدیدات سخت، تخریب و حذف فیزیکی حریف و تصرف و اشغال سرزمین می‌باشد. تهدیدات نرم به دلیل ماهیت غیرعینی و نامحسوس آن عمدتاً فاقد عکس العمل است در حالی که تهدیدات سخت، محسوس و همراه با عکس العمل و برانگیختن است. کاربرد قدرت نرم در رویکردهای امنیتی جدید علیه نظامهای سیاسی مخالف یا معارض، مترادف با فرهنگ‌سازی و نهادسازی در چارچوب اندیشه و الگوهای رفتاری نظامهای لیبرال و دموکراسی تلقی می‌شود. در حالی که کاربرد قدرت سخت در رویکرد امنیتی جدید عمدتاً مترادف با فروپاشی نظامهای سیاسی – امنیتی مخالف یا معارض است (جنگ نرم، داوود رنجبران، ساحل اندیشه، ص۱۸)