جنگ، نرم یا سخت مساله این است!!

6fabeebf57a31d7fcb8c80ffa6f11c39_L

 

هدف از هر نوع تهدیدی تاثیر گذاری بر اندیشه ، عواطف و اراده و سرانجام به تسلیم کشاندن حریف است.بنابراین نقطه مشترک همه تهدیدات ، تحمیل اراده به نیروی مقابل است.تفاوت تهدید ها در به کارگیری روش ها و ابزار هاست.در مباحث امنیتی هم می توان تهدید را از زوایه تهدید نرم و تهدید سخت بررسی کرد.

 

هدف از هر نوع تهدیدی تاثیر گذاری بر اندیشه ، عواطف و اراده و سرانجام به تسلیم کشاندن حریف است.بنابراین نقطه مشترک همه تهدیدات ، تحمیل اراده به نیروی مقابل است.تفاوت تهدید ها در به کارگیری روش ها و ابزار هاست.در مباحث امنیتی هم می توان تهدید را از زوایه تهدید نرم و تهدید سخت بررسی کرد.

در تهدید سخت هدف مبتنی بر تصرف سرزمین ، سرنگونی حاکمیت و…است ولی در تهدید نرم هدف ، تاثیر گذاری بر افکار مردم کشور هدف است..تهدید نرم را می توان مجموعه ای از اقدامات دانست که موجب تغییر در هویت فرهنگی مورد قبول یک نظام سیاسی می شود. تهدید نرم پیچیده و محصول پردازش ذهنی نخبگان است و اندازه گیری آن مشکل می باشد.

تهدید نرم دارای سه سطح راهبردی ، میانی و تاکتیکی است. در سطح راهبردی هدف شناسایی نخبگان و ارعاب و تاثیر گذاری بر آنان است.در سطح میانی هدف از تهدید ایجاد شکاف بین نخبگان و آحاد عمومی جامعه است.در سطح تاکتیکی یا نیروهای مسلح هدف از تهدید نرم بی تفاوت نمودن منبع انحصاری قدرت نظام نسبت به مسائل و بی تفاوت نمودن نظامیان نسبت به تحولات سیاسی کشور است.

بررسی تفاوتهای میان جنگ نرم و جنگ سخت میتواند کمک بیشتری برای آشنایی بیشتر با این مفهوم کند، از این رو ما برای مشخص تر شدن بیشتر این تفاوت جدول زیر را طراحی کرده ایم.

جنــــگ، نـــــرم یــا سخــــت مســاله این اســت!!

تفاوت منابع

تفاوت در منابع اصلی ترین تفاوت میان جنگ سخت و جنگ نرم است. جنگ سخت مبتنی بر نیروی نظامی و قدرت اقتصادی است در حالیکه جنگ نرم بر پایه توانایی تاثیرگذاری بر افکار و اندیشه ها شکل می گیرد. البته باید در نظر داشت که در برخی از مواقع در جنگ نرم از ابزار های جنگ سخت و نیمه سخت استفاده می شود.

تفاوت در دوام و پایداری

درباره این موضوع باید گفت که پایداری موفقیت جنگ سخت به دوام زور بستگی دارد اما در مورد جنگ نرم موضوع به شکل دیگری است ، یعنی تا زمانی که تفکر تحمیل شده در کشور هدف از نوعی مشروعیت برخوردار باشد موفقیت جنگ نرم پایداری خود را از دست نمی دهد.

تفاوت در شیوه و ابزار

جنگ سخت مبتنی بر زور است اما در جنگ نرم از شیوه هایی نظیر اقناع استفاده می شود.

تفاوت در اهداف

در جنگ سخت موجودیت رقیب هدف قرار می گیرد اما در جنگ نرم هدف تاثیرگذاری بر هویت افراد جامعه هدف است. البته در هر دوی این جنگ ها هدف کلان ، می تواند تغییر رفتار و یا تغییر کامل نظام سیاسی باشد.

تفاوت در قابلیت مشاهده

جنگ سخت ، ملموس ، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است و می توان مواضع دشمن را در آن به خوبی مشاهده کرد اما جنگ نرم پیچیده و غیر ملموس است و در آن مواضع دشمن به خوبی مشخص نیست.

تفاوت در تاثیر بر افکار عمومی

در جنگ سخت افکار عمومی به سرعت برانگیخته می شود اما در جنگ نرم به علت ناملموس بودن ، حساسیت های عمومی کمتر برانگیخته می شود.

تفاوت در زمان اجرا

جنگ سخت در زمان ضعف حریف اتفاق می افتد اما جنگ نرم حتی در زمان قدرتمندی حریف نیز شکل می گیرد.

تفاوت در تلفات

تلفات جنگ سخت بیشتر نظامیان هستند اما تلفات جنگ نرم طیف وسیعی از مردم را شامل می شود.

بررســـی تفاوتـــــهای جنــــگ نــــرم و جنـــگ ســـخـــت

تفاوت در ظاهر دشمن

در جنگ سخت دشمن در فاصله ای دور در سنگر خودش است ولی در جنگ در جنگ نرم دشمن در کنار شماست بدون آنکه قابل حس باشد.

تفاوت در طبقه بندی اطلاعات

در جنگ سخت بیشتر اطلاعات محرمانه تلقی می شود اما در جنگ نرم با ادعای این حرف که دانستن حق مردم است افکار عمومی را با تاکتیک های خاص فریب می دهند.

تفاوت در هزینه ها

جنگ نرم به علت برخی موارد هزینه ها را کاهش می دهد اما جنگ سخت هزینه های بسیار بالایی را برجا می گذارد.

تفاوت در اعمال اقتدار

در جنگ سخت حریف با زور وارد یک کشور می شود اما در جنگ نرم کشور هدف با میل و رغبت ارزش های کشور مهاجم را می پذیرد.

عمق تاثیرگذاری

در جنگ سخت هدف تسخیر فضای فیزیکی و خاک سرزمین است در نبرد نرم هدف تسخیر قلوب و ذهن افراد و تغییر باورها و ارزش های آنان است که به مراتب عمیق تر است.

بازدهی

جنگ نرم اقدامی بلند مدت و کند است که تاثیری بلند مدت دارد در حالیکه شرایط در جنگ سخت کاملا برعکس است.

مصداق امنیت

امنیت در رهیافت نرم افزارانه شامل ارزش ها و هویت اجتماعی است در حالیکه در رهیافت سخت افزارانه تنها به معنای نبود تهدید خارجی است .

مرجع امنیت

مرجع امنیت در حوزه تهدید سخت دولت است درحالیکه در حوزه تهدید نرم محیط فروملی و فراملی است.

عرصه کاربرد

کاربرد قدرت سخت عمدتا مترادف فروپاشی نظام سیاسی است اما در جنگ نرم کاربرد قدرت نرم ممکن است فروپاشی نظام سیاسی باشد و ممکن است نباشد.

نقش مخاطبان

جنگ سخت ممکن است موفق شود در حالیکه مخاطبان فقط نظاره گر باشند اما در جنگ نرم رسیدن به اهداف در گرو پذیرش مخاطبان اس