سبک غربی حیات جنسی/ قسمت (۱)

d53945919aab6702984559016006a4bc_L

در این زمینه، غرب، دوره هایی را گذرانده است که آگاهی از آنها، هم پیامدهای بی عفّتی را نمایان می سازد

و هم ضرورت عفاف در زندگی را روشن می کند. دوره اوّل را می توان دوره «سکسِ آزاد (Free Sex)» نامید که در آن، هیچ محدودیتی برای ارتباط جنسی قائل نبودند. گسترش این ایده ـ که با عفافْ بیگانه بود ـ ، پیامدهایی به دنبال داشت که اندیشمندان غربی را نگران ساخت. مهم ترین آنها عبارت اند از:

۱٫ شیوع بیماری های مقاربتی؛

۲٫ افزایش بارداری های ناخواسته در نوجوانی؛

۳٫ افزایش فرزندان نامشروع و بی سرپرست؛

۴٫ افزایش نگرانی های خانواده ها، نوجوانان و جوانان؛

۵٫ کاهش ازدواج و تشکیل خانواده؛

۶٫ سست شدن بنیان خانواده ها؛

۷٫ کاهش جمعیت و پیر شدن آن.

این پیامدها، اندیشمندان غربی را به چاره اندیشی واداشت که در نتیجه آن، ایده جدیدی به نام «سکس سالم (Safe Sex)» شکل گرفت و جامعه را به مرحله دوم از سبک حیات جنسی، وارد کرد. در این سبک، روابط جنسی، آزاد است، امّا برای پیشگیری از پیامدهای منفی آن، از وسایل پیشگیری استفاده می شود. با فراگیر شدن این ایده در جامعه، مشخص شد که در پیشگیری از آن پیامدهای منفی، ناکارآمد است و این شکل از روابط غیر عفیفانه، همچنان سلامت جسمانی و بهداشت روانی و موجودیت جامعه را به خطر می اندازد.این معضل اجتماعی، اندیشمندان غربی را به طرح ایده ای واداشت که می توان آن را یک نقطه عطف دانست و این چیزی نیست جز «خویشتنداری جنسی».