پیامد‌های منفی شبکه‌های اجتماعی (طرح بحث در حلقه ها) – قسمت (۳)

4b840fef3f76a1200400aeae109a3d97_L

تضعیف دولت‌های ملی و اشاعه‌ی اطلاعا‌ت سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی افراد و گروه‌ها، از آثار سیاسی این شبکه‌هاست.

۵- استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کنترل یا هدایت سیا‌سی در جهت اهداف و مقاصد سیا‌سی خاص

تضعیف دولت‌های ملی و اشاعه‌ی اطلاعا‌ت سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی افراد و گروه‌ها، از آثار سیاسی این شبکه‌هاست. دول غربی، ماهرانه، با استفاده از امکانات تکنولوژی و ارتباطات، مانند اینترنت، به سازمان‌دهی سایت‌های انتقادی علیه یک دولت می‌پردازند. این شبکه‌ها قادراند به میزانی چشمگیر، شانس کنترل سیاسی و مردم فریبی را افزایش دهند؛ زیرا پیشرفت تکنولوژی چنان از ارتقای بصیرت افراد پیشی می‌گیرد که افراد هنگام رویارویی با تکثیر سریع اطلاعات، کاملا بی‌دفاع می‌مانند. این به معنای خارج شدن سیاست از فرآیند عقلانی است. آسیب دیگر این شبکه‌ها، تاثیر در افکار عمومی و بسیج آن است؛ به گونه‌ای که به واسطه‌ی این رسانه‌ها، نوعی فضای عمومی شکل می‌گیرد و بسیاری از افراد، بی آن‌که یکدیگر را ببینند و تبادل نظر کنند، در فکر و عمل مانند یکدیگر هستند. براین اساس، آنان از طریق تولید پیام و شعار واندیشه، به شیوه‌ای هنری و از طریق تصویر، گرافیک، صدا و تصویر و تصورات، دست‌کاری و بسیج می‌شوند. درنهایت، فعالیت سیاسی این امکان را می‌یابد که با زندگی روزمره آمیخته شود. در این صورت، دیگر مانند گذشته، نیازی نیست که برای تبدیل افکار عمومی به نیروی اجتماعی و تغییر اوضاع سیاسی، به اهرمی مانند حزب سیاسی متوسل شد. اگر این تغییر در افکار عمومی پیدا شود، در مواقع خود مردم راه را باز میکنند و به اعمال نیرو و فشار و زور از طریق اهرم‌های جدا از مردم، احتیاجی نیست.

فیس‌بوک، تویتر و فرندفیدز، از جمله سایت‌هایی هستند که قابلیت شبکه‌سازی وسیعی در اینترنت ایجاد کرده‌اند. در برخی مواقع، این شبکه‌ها به عنوان سربازان جدید جنگ نرم دول غربی، اقدامات خود را به فضای وقایع جامعه نیز تسری داده‌اند و هماهنگی و سازمان‌دهی بسیاری از تجمع‌های سیاسی و اعتراضی را ضد دولت هدف، برعهده گرفته اند.