هدف گذاری از ضرورت های زندگی مؤمنانه

3756131af6e7f9af5f10fd1ac8678051_L

افرادی که در زندگی جهان بینی توحیدی دارند و همه فعالیت های ریز و درشت و خرد و کلان شان در سمت یک هدف غایی یعنی ملاقات خداوند و بهشت است از نظر شخصیتی و بهداشت روان سالم تر هستند.

برخلاف مشرکان و منافقان که دائما در تردید و سرگردانی و اضطراب اند. علوم حوزوی مانند اقیانوس است، بسیاری از طلاب در هدف گذاری علمی و آینده کاری مشکل دارند و این امر سبب خستگی در مسیر طولانی حوزه و عدم پیشرفت مناسب و نارضایتی شخصی می شود. بنابراین توصیه می شود حتما از مشاوران و اساتید برای انتخاب رشته و روش مناسب مطالعاتی و حتی تهذیب و سیرو سلوک کمک بگیرند. برای هدف گذاری باید به نکات زیر عمل کنیم:

الف- ابتدا به طور دقیق مشخص کنید که چه می خواهید .

ب- عمل کنید.

ج- توجه کنید که عملتان چه پیامدهایی در بردارد (کنترل ونظارت – نقد و سنجش و ارزیابی).

د- طرز عمل خود را تغییر دهید تا وقتی به نتیجه مطلوب برسید (انعطاف)

ویژگی های هدف

هدفهایی که مشخص می کنید باید دارای شرایط زیر باشد:

۱-کاملاً مشخص و تعریف شده باشد.(Specific)

۲- قابل سنجش و اندازه گیری باشد.(Measurable)

۳- دست یافتنی باشد.(Acheivable)

۴- واقعی باشد.(Realistic)

۵- به موقع و به هنگام باشد.(Timely)

نکته: ۵ شرط فوق به مدل SMARTمعروف است.

۶- بیان قاطع و محکم اهداف.

۷- نوشتن اهداف (دفترچه محرمانه هدف گذاری).

۸- مشخص کردن ایستگاه های بین راه.

۹- تعیین موضوعات و ابعاد هدف.

۱۰- شناخت صحیح از هدف و در نظر گرفتن تناسبات روحی و روانی.

۱۱- در نظر گرفتن استعدادها.

۱۲- توجه صحیح به اولویت ها و اهمیت.

۱۳- تناسب به رسالت ها و ارزش ها.

۱۴- ریز کردن اهداف کلی تر به اهداف ریز تر و دقیق تر.

۱۵- بدون تکیه زدن بر امکانات برونی از امکانات بیرون می توان استفاده کرد، اما نباید به آن تکیه نمود.