شیوه نگارش خاطرات/ قسمت (۲)

02058406974caabade5d1fb485f45dd6_L

۵٫ افکارتان را آزاد بگذارید. بگذارید افکارتان آزادانه به هر سمت که می‌خواهند جاری شوند. ناگزیر نیستید که همیشه عبارت‌های خود را به شکل جمله‌های کامل و بندهای مشخص بنویسید. آنچه را در ذهن، دارید به روی کاغذ بیاورید و سپس آنها را به هر گونه‌ای که می‌خواهید، دسته‌بندی کنید.

۶٫ مکانی خلوت را برگزینید.به لحاظ نظری، مطالب دفترچه خاطرات را می‌توانید در هر جایی بنویسید، ولی داشتن مکان آرام و خلوت، سببی است تا برون ریزی بیشتری داشته باشید. مکانی بیابید که بتوانید آنجا را مکان ویژه خود بدانید. فضاهای باز نیز مجالی است تا ذهن، انبساط پیدا کند. اگر هوا به گونه‌ای است که می‌توانید مدتی در فضای بیرون بنشینید، درختی پیدا کنید و زیر سایه آن بیارامید. ساحل، دامنه یک ‌کوه، روی چمن‌ها و علف‌ها، فضاهای خوبی هستند. این مکان را از آن خود بدانید.

۷٫ دفترچه خاطراتتان را دور از دسترس دیگران نگه دارید. دفترچه خاطرات و یاداشت‌های روزانه، دفترچه خصوصی شماست. اگر عادت کنید که ذهنیات به رشته تحریر در آمده خود را با دیگران در میان بگذارید، سوگند وفاداری نسبت به خودتان به مخاطره می‌افتد. اگر با کسان دیگری زندگی می‌کنید، بهتر این است که دفترچه خود را به دور از چشم‌های دیگران قرار دهید. باید از تمامی کسانی که با شما زندگی می‌کنند بخواهید که نوشته‌های شما را نخوانند.

۸٫ نوشتن خاطرات و یادداشت‌های روزانه نباید جایگزین اقدامات مقابله‌ای کار‌آمدتر با استرس شود. توجه داشته باشید که یادداشت‌های روزانه البته وسیله‌ای مناسب برای روبه‌رو شدن با استرس است، ولی طنین ناشی از این نوشته‌ها باید دعوتی باشد از شما تا راه حل‌های مناسبی برای رویارویی با استرس پیدا کنید. وقتی از نوشتن یادداشت‌های روزانه به جای روش‌های مؤثرتر برای برخورد با استرس، چون برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بهره‌گیری شود، بعید است که برآیند چندان مطمئنی داشته باشد