نوشتن خاطرات و احساسات برای مقابله با استرس

cdcfe1cb542202f1e6585f7193c3f6c5_L

نوشتن خاطرات و یاداشت‌های روزانه، روشی بسیار سودمند و مناسب برای رویارویی با استرس است. نوشتن خاطرات روزانه، هدف‌های بی‌شماری را دنبال می‌کند؛ پیش از همه، خالی کردن ذهن از چیزهایی است که آن را اشغال کرده است. با نوشتن خاطرات روزانه‌، ادراکات، عواطف و اندیشه‌های مسموم را از ذهن پاک می‌کنید.

هدف دوم، طراحی راهبردهایی برای حل مسئله است. با توجه به نوع مسئله، این دو مقصود می‌توانند تهاجمی علیه استرس ایجاد کنند. نوشتن خاطرات روزانه به عنوان یک روش تهاجمی می‌تواند برای برخورد فوری با مسئله موجود، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.