علل ناسازگاری و اختلافات در خانواده

d9db825e422ebda626554a84f9df350a_L

۱ـ ازدواج تحمیلی

۲ـ فریب کاری ها و وعدهای دروغ پیش از ازدواج.

۳ـ هم کفو نبودن و عدم سنخیت فرهنگی

۴ـ عدم درک متقابل و آشنایی با خصوصیات یکدیگر

۵ـ عدم آشنایی با آئین همسر داری و توجه نکردن به وظایف و حقوق یکدیگر

۶ـ بد اخلاقی و بد رفتاری

۷ـ ضعف ایمان، بی تقوایی و بی عفتی

۸ـ بدبینی و سوء ظن

۹ـ توقعات و انتظارات بی جا

۱۰ـ عدم راستی و صداقت

۱۱ـ عیب جویی و مقایسه کردن همسر با دیگری

۱۲ـ عدم تأمین نیازهای غریزی و جنسی

۱۳ـ عدم توجه به آراستگی و زیبایی ظاهری و وضع لباس و آرایش نکردن زن به همسرش.

۱۴ـ بی مهری و ابراز نکردن محبت

۱۵ـ دخالت های بی جا و ناروا از طرف خانواده های زن و مرد و وابستگی شدید آن ها به والدینشان.

۱۶ـ خود خواهی و انحصار طلبی

۱۷ـ عدم توجه زن به نقش مدیریتی مرد و عدم تبعیت و نافرمانی زن از شوهر.

۱۸ـ خسیس بودن مرد

۱۹ـ عدم احترام به خویشاوندان به خصوص پدر و مادر یکدیگر.

۲۰ـ بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی و عدم قناعت در زندگی.

۲۱ـ عدم رعایت حال همسر به خصوص در دو زمان، الف) انعقاد نطفه تا پایان شیردهی ب) عادت زنانگی (رگل).

۲۲ـ عدم توجه زن به نقش خانه داری و فرزند پروری خود در خانه و اشتغال آن ها در بیرون از خانه.

۲۳ـ پایین بودن سطح تحمل و عدم گذشت در زندگی

۲۴ـ عدم مدیریت صحیح و نبود نظم و برنامه در زندگی، عدم توجه به مشاوره، مشارکت و سهیم بودن در زندگی، انعطاف ناپذیر و خودرأیی.

۲۵ـ معاشرت های نا مناسب و چشم و هم چشمی ها.

۲۶ـ رفتارها و صفات اخلاقی زشت( مثل سخن چینی، توهین، و تحقیر یکدیگر، طعنه و زخم زبانها، لجاجت، حسادت و عادات نا مناسب مثل وسواس