کمیک استریپ / من غول نیستم

82e69f2bbd1948a1da1f4dfafd94ad3c_L

افزایش سطح توقعات و همچنین تفکرات غلط نسبت به فرزند باعث فاصله گرفتن از مسئولیتهای زندگی خواهد شد. آموزش مهارتهای زندگی و مواجه شدن با واقعیات و همچنین فاصله گرفتن از آموزه های نادرست باعث رشد و اعتلای فرهنگی جامعه و نشاط و سرزندگی آن خواهد شد.

74081-220605-1398662913