اعتیاد اینترنتی/ قسمت (۲)

e2ad8b69042b9b1779ce7d6a5fa4d265_L

« ایوان گلدبرگ » (۱۹۹۵ ) اعتیاد به اینترنت را یکی از آسیب‌های روان شناختی بسیار زیان بخش می‌داند که کنش به هنجار و سلامت روانی فرد را در جنبه‌‌های مختلف مختل می‌کند. برخی پیامد های منفی اعتیاد به اینترنت بر اساس یافته‌های « گلدبرگ » عبارتند از:
۱ ) دگرگونی شدید در سبک زندگی به منظور گذراندن زمان بیش­تری در شبکه
۲ ) کاهش کلی فعالیت‌های بدنی
۳ ) بی توجهی به سلامت فردی و در نتیجه ، پرداختن به سرگرمی­های اینترنتی
۴ ) دور شدن از فعالیت­های مهم زندگی
۵ ) کمبود خواب و یا تغییر الگوهای خواب برای گذراندن زمان بیش تری در شبکه
۶ ) کاهش معاشرت و در نتیجه از دست دادن دوستان
۷ ) غفلت از خانواده
۸ ) بی توجهی به مسؤولیت‌های شغلی و شخصی
پژوهش‌های جدیدتر ، نشان می‌دهد افزودن بر این که اعتیاد به اینترنت، نوعی بیماری یا آسیب روانی‌ است، هم چنین پدیده‌ای فراگیر و مزمن شمرده می‌شود که با خسارت‌های جدی جسمانی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و روانی همراه است. مهم ترین پیامد های اعتیاد به اینترنت، با توجه به شدت آن عبارتند از: اختلال افسردگی، گوشه‌گیری و انزوا، اختلال در میزان خواب و زمان آن، خستگی بیش از حد ، فشارهای روانی، از دست دادن فرصت های شغلی، اختلال در روابط میان فردی، اختلافات خانوادگی، مشکلات درسی، افکار پرخاشگرانه