هنر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (۲)

4f2b2921d5adfbf8552ab9cbd77502b5_L

در ادامه ی آنچه که در نوشتار گذشته پیرامون آسیب شناسی هنر انقلاب از ابعاد گوناگون از منظر مقام معظم رهبری بدان اشاره کردیم،حال در این نوشتار به تبیین ایشان از جریان روشنفکری  و رابطه ی آن با جریان های انقلابی می پردازیم و اینکه جریان روشنفکری در بعد از انقلاب چه وضعیتی داشته است.

 ابتدا به تعریف ایشان از معنای روشنفکر و نقشی که در جامعه ایفا می کند،اشاره می کنیم.

((روشنفکر، آن کسی است که با اندیشه ای که می کوشد آزاد باشد،در محیط اجتماعی،زندگی می کند.روشن بین است،آگاه است،از مسائلی آشناست که توده ی مردم و عامه مردم به طور طبیعی از آن آگاه نیستند، – هر اسمی روی این جمع می گذارید،بگذارید- او در جایی ایستاده است که جریان ها را می بیند ومی تواند آنها را بشناسد.مردم به طور طبیعی از دانستن آنچه او می داند،ناتوانند،مگر او بگوید و او بخواهد…. باید مغزهای مرده،مغزهای بی خبر،مغزهای ساده اندیش را که جز از طریق چشم نمی توانند پیرامون خود را بشناسند و بفهمند،توجیه کند،باید فرهنگ ساز باشد،معلم مردم باشد.مرشد مردم باشد…))

هنگامی که معنای  روشنفکر و نقشی که در جامعه ایفا می کند را متوجه شدیم،به وضیعت روشنفکری در جامعه خودمان و توصیف آن از منظر ایشان نظر می کنیم.

((بهترین و متعدترین روشنفکران آن کسی است که سخنش را با عملش همراه کند،اگر به میان مردم آمد،روشنگری را در کنار عمل،در کنار کاری که مردم می کنند و آنچه او منتظر بوده است که بر روشن گری او مترتب بشود، همراه کند.این متعهدترین روشنفکران است… منتها در جامعه ما روشنفکر جماعت – این قشر – بیمار متولد شدند.از اول مشروطیت که در جامعه ما روشنفکری به وجود آمد،بیمار به وجود آمد،یعنی وابسته به غرب به وجود آمد.من بارها گفته ام روشنفکری در ایران بیمار،وابسته و بی ایمان متولد شد.))

((روشنفکری ایران با خصلت الحاد و بی اعتنایی به دین متولد شد، این دو خصوصیت،بی اعتنایی به ایرانی گری و بی اعتنایی به اسلام.))

توصیفات مقام معظم رهبری از جریان روشنفکری به طور کلی و آنچه ویژگی های روشنفکری در ایران است،مربوط به جریان غرب زده ی روشنفکری در ایران است که نمایندگان آن میرزا ملکم خان،میرزا فتحعلی آخوندزاده وحاج سیاح محلاتی هستند.اما در کنار این جریان از روشنفکری،گروه دیگری وجود دارند که در تقابل هستند و مربوط به جریان روشنفکری انقلاب می شود،که طلیعه آنرا می توان جلال آل احمد و دکتر شریعتی دانست که هم چنین جز جریان تواب روشنفکری گذشته هستند،بدین معنی که در دوران خود زبان به انتقاد از روشنفکری باز کردند و انتقادهایی را که خیلی ها نمی دانستند و نمی دانند را مطرح کردند.

(( … مایک جبهه ی خودی روشنفکری و یک جبهه ی خودی هنر داریم که از انقلاب جوشیدند و جوشیدنشان هم طبیعی بود.در همه ی صحنه های جامعه ما،افرادی در زیر باران پر برکت انقلاب،از سرزمین حاصل خیز فطرت انسانی روئیدند که دو صحنه اش،یکی جبهه ی روشنفکری و دیگری جبهه ی هنر بود….علی ای حال ،یک جبه ی خوب و وسیع ،در مقابل جبهه ای عظیم در همین وادی روشنفکری و هنر که اعضایش به انقلاب ایمان نیاوردند و به آن کفر ورزیدند،پدید آمد.))

((دلیل عدم انجذاب روشنفکران به انقلاب ،نقض ایده و فکر و اندیشه ی انقلاب نبود،چون پیش از آن،خیلی از همین روشنفکران به دستگاهی که اصلا فکر و اندیشه نداشت،یعنی دستگاه حکومت پهلوی جذب شدند.چقدر شاعر خوب درجه یک و چقدر هنرمند فیلمساز و موسیقی دان خوب درجه یک در این مملکت مجذوب دستگاه پهلوی شدند…. اگر فرض کنیم که ما یک وقت نتوانستیم روح حساسی را جذب کنیم،دلیلش این نیست که بد یا غلط می گوید،دلیلش این است که تصادفا،در ارتباط با آن روح حساس،وضع و محاذات مناسب برای اینکه جذب شود،پیدا نشده است. روحی که با یک اخم، با یک تاخیر و با یک بی توجهی، افسرده و پژمرده می گردد،نمی شود توقع داشتکه حتما هر فکر صحیحی او را جذب کند.))

((از بعد از جنگ تلاش هایی جدی شروع شد برای اینکه روشنفکری ایران را به همان حالت بیماری قبل از انقلاب برگردانند _ برگشت به عقب، ارتجاع _ یعنی باز قهر کردن با مذهب،قهر کردن با بنیان های بومی، رو کردن به غرب،دلبستگی و وابستگی بی قید و شرط به غرب و …)