مجلس خبرگان جای گروه بازی و مخالفتهای سلیقه ای نیست

37