قانون اساسی عاقلانه ترین سازوکار را برای مجلس خبرگان مشخص کرده است

35