وقتی روس ها به شهید تهرانی مقدم خندیدند….

97156b6b58c7930493e1c5845c7ada38_L

روزی بعد از نماز صبح شهید تهرانی مقدم برایم تعریف می کرد: در روسیه برای دریافت موشکی دقیق و انحصاری به ژنرال های روسی رجوع کردم……

روزی بعـــد از نمـــاز صبح بــرایم تعـــریف می کـــرد:در روسیـــه بــــرای دریـــافت مـــوشکی دقیـــق و انحصــــاری بـــه ژنـــرال هـــای روســـی رجـــوع کـــــردم . مـــوشکــی کـــه در بُــرد ۳۰۰ کیلــومتـــر خطــــایی در حــــد چنــــد متــــر داشــت .پـــاسخ ژنـــرال روســـی منفــی بود !دلیلــش را کپـــی برداری از آن توســـط ایـــران ذکـــر مــی کرد. بـــه او “قــول” دادم ایـــن کار را نکنیـــم ، امـــا او خنـــدیـــد و مجدداً پــــاســـخ منفـــی داد .
در جــواب بــه او گفتـــم : « مـــا آن را خواهیـــم ســاخـت.»آنهـــا بــا خنده ای تمسخـــر آمیــز مـــرا بدرقه کـــرد.در بــــازگشت هرچـــه تـــلاش کـــردم بـــا مشکل مـــواجه شــدم و راهـــی نیافتم الا اینکــه بـــه درگـــاه امام رضــا ( ع ) پنـــاه ببــرم. روز در مشهـــد مقـــدس به حـــرم حضرت رضا ( ع ) مـــی رفتم و بعــــد از نمـــاز و زیـــارت ، ضمـــن تـــوسل ، تـــأمل و فکـــر می کردم .روز ســـوم بـــه نـــاگاه پـــاسخ مشکلات خـــویش را یـــافتم و بعـــد از تشـــکر و زیـــارت مجـــدد سریـــع به هتـــل برگشتــم و در دفتـــرچه نقـــاشی دختـــرم طـــرح ذهنی ام را به تصویـــر کشیــدم و در بــــازگشت از مشهـــد و بـــازطـــراحی کـــار، موفقیت به عنـــایت امام رضا علیه السلام حـــاصل شـــد .شــب به منـزل ما آمــــد و فیلـــم توفیـــق موشک ایرانی بــا مشخصـــات دقیقتــر از موشـــک روســـی را به بنـــده نشـــان داد ، موشــکی که بعــداً با نام “فـاتـــح ۱۱۰” رونمـــایی شــد .
راوی : حـــاج علی زاکــانی