سیف دستور رئیس جمهور را تعلیق کرد

[ad_1]


رئیس و معاون بانک مرکزی سال گذشته از دستور اکید رئیس جمهور برای انتشار دقیق، سریع و کامل آمارهای اقتصادی خبر داده بودند و طبق دستور روحانی قرار بود رشد هرفصل پایان فصل بعد منتشر شود که‌با محرمانه شدن رشد در ۳فصل اخیر،ظاهراً دستور رئیس جمهور تعلیق شد.

[ad_2]

لینک منبع