اولویت دولت در حوزه حمل ونقل چیست؟جاده ای؟ ریلی یا هوایی؟!

[ad_1]


عمده حمل ونقل ومسافرت های مردم کشورمان از طریق خودرو های شخصی واتوبوس های بین شهری انجام می شود ومرحله بعد حمل ونقل ریلی قرار می گیرد ودر انتهای جدول حمل ونقل هوایی.

[ad_2]

لینک منبع