افراد‌ی‌که با اطرافیان فاسد کنار آمده اند، از تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نگران شده اند

[ad_1]


دلیل اینکه برخی باایجاد تحول و مبارزه جدی با فساد مخالفت می کنند این است که این افراد با فساد ایجاد شده در اطراف خودشان کنارآمده اند و برایشان مهم نیست که فساد در کشورافزایش یافته و سیستمی شود. برخی مسوولین به دنبال ماله کشی رو مفاسد اقتصادی هستند.

[ad_2]

لینک منبع