اقدامات امنیتی سپاه در ارتباط با هواپیماهای خریداری شده توسط دولت

69113

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: نظارت بر خرید هواپیما جزء وظایف سپاه نیست اما به محض اینکه هواپیما تحت مالکیت ایران قرار گرفت، سپاه اقدامات امنیتی خود را انجام می دهد.

به گزارش صالحین تهران بزرگ سردار موسوی فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی در پاسخ به این سوال که سپاه حفاظت هواپیمایی آیا در خرید هواپیماها نظارتی دارد، گفت: نظارت بر خریدها جزء وظایف سپاه نیست اما به محض اینکه هواپیمایی به ایران ورود پیدا کند و تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد، سپاه اقدامات امنیتی خود را انجام می دهد.

وی در ادامه در رابطه با دستاوردهای حفاظت هواپیمایی گفت: موفقیت های ۱۰۰ درصدی در ماموریت ها دستاورد حفاظت هواپیمایی بوده است و با توجه به حکم حضرت امام (ره) که به سپاه مستقیما ابلاغ فرمودند و از آن روزی که سپاه در فرودگاه مستقر شد تا امروز اتفاقی نیافتده است.

سردار موسوی در این رابطه گفت: کارهای فرهنگی، کمک برای بهتر انجام شدن پروازها و برقراری آرامش برای مردم از جمله دستاوردهای دیگر سپاه حفاظت هواپیمایی بوده است.