نشان دادن چهره واقعی ملت ایران به دنیا یکی از اهدافم از ابتدای دولت یازدهم بود

[ad_1]


روحانی گفت: یکی از اهدافم از ابتدای دولت یازدهم نشان دادن چهره واقعی ملت بزرگ ایران بود.

[ad_2]

لینک منبع