مجلس دولت ساخته

[ad_1]


مجلس دولت ساخته بزرگترین آفتش تعطیلی نظارت بر قدرت بزرگی مثل دولت است به این معنا که راه برای فسادورانت خواری وتبعیض هموار خواهد شد ومانعی برای فساد های سیستمی باقی نخواهد ماند این یکی از خطرهای جدی مجلس دولت ساخته است.

[ad_2]

لینک منبع