تبلیغات انتخاباتی تثبیت کننده ی مواضع عزت آفرین انقلاب باشد

13