قرائنی درباره دست‌داشتن دشمن در حمله به سفارت سعودی وجود دارد

[ad_1]


سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: قرائنی درباره دست‌داشتن دشمن در حمله به سفارت سعودی وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع