رقابت انتخاباتی در چهار چوب نظام باشد

????? ???????????? ?? ?????? ????? ??? ?????? ????

رقابت انتخاباتی در چهار چوب نظام باشد

خبر گزاری صالحین تهران بزرگ : این انتخاباتها یکی از بزرگترین محسناتش این است که از رکود جلوگیری میکند. بهترین شکل ادامه ی یک نظام اجتماعی این است که در عین ثبات ،تحول داشته باشد. رکود بد است و ثبات خوب است . ثبات یعنی استقرار : یعنی این چهار چوب،این هندسه ،در جای خود محفوظ باشد , مستقر باشد، ریشه دار باشد : در عین حال در داخل این چهار چوب ، تحولات ،مسابقات و رقابتها وجود داشته باشد.

این بهترین شکل است که کشتی نظام در دریا های طوفانی بتواند بدون دغدغه حرکت کند . ((و هی تجری بهم فی موج کالجبال)): این درباره ی کشتی نوح است . کشتی حرکت میکند ،در بین امواج گوناگون هم هست : لیکن این امواج سهمگین نمیتوانند استقرار او را از بین ببرند. این استقرار بایست وجود داشته باشد . البته در درون این استقرار،در درون این چهار چوب ،تحول وجود دارد.

بنابر این همه ی تحولات باید در چهار چوب باشد . اگر چنانچه کسی وارد میدان رقابت انتخاباتی و مسابقه ی انتخاباتی بشود , اما بخواهد چهار چوب را  بشکند، او از  قاعده ی نظام خارج شده است، از قواعد حرکت انتخاباتی خارج شده :این غلط است، این درست نیست .باید همه چیز در چهار چوب نظام باشد. این چهار چوب قابل تغییر نیست.

۸۸/۱۲/۶