رمزگشایی از ابعاد پنهان قراردادهای جدید نفتی و واگذاری کار به اجانب

[ad_1]


متأسفانه کاری که وزارت نفت همیشه انجام می‌دهد این است که هر مسئله‌ای را مطرح می‌کند سند آن را نشان نمی‌دهد؛ یعنی نمی‌دانی که حرف رسمی چه چیزی است.چیزهایی را شفاهی میگویند بعد نقد می‌کنی می‌گویند که مسئله این نبود. این‌ها چیز دیگری را نقل کردند!

[ad_2]

لینک منبع