آسیب شناسی تشکیلات قسمت ششم

آسیب دهم :تشکیلات

عدم انطباق قول و عمل رهبر تشکیلات

مدیری که گفتارش را با کردارش تصدیق نکند شخصیت و اعتبارش را در ذهن همکاران خود می شکند و در مجموع ، روحیه سهل انگاری ، اختلال و سرگردانی را تشکیلات زیر نظرش بوجود خواهد آورد. زیرا هنگامیکه احساس کردند که در (دوصد گفته او نیم کرداری هم نیست ) نه تنها منزلت مدیر در نظر آنان شکسته و راهنمایی هایش تاثیر خود را از دست می دهد و در واقع خواهند گفت آنکس که خود را نساخته ، چگونه می تواند دگر ساز باشد؟

(( اَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّوَتَنسَونَ اَنفُسَکم )) – ۴۴ بقره

آیا مردم را به نیکی میخواندی در حالیکه خودتان را فراموش کرده اید؟

آسیب یازدهم :

خودنمایی در تشکیلات

خودنمایی ، یکی از آسیب های مهم است که هم حرکت تشکیلات را ضایع می کند و هم مانع حرکت های بعدی می شود . رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند:

((من به برادران و خواهران سفارش می کنم موکداً ، که تظاهر نکنند ، خویشتن دار باشند ، خدمت را انجام بدهند و در مقدم ترین صفوف خدمات قرار داشته باشند ، اما برای خدا ، نه برای گفتن ، نه برای تظاهر ، نه برای خودنمایی.))(۱۱/۶/۷۲)

آسیب دوازدهم :

تشکیلات منزوی

از آسیب هایی که تشکیلات با آن مواجه است یکی منزوی شدن است رهبر معظم انقلاب می فرمایند :

(( یکی از کارهای دشمن این شد که این مجموعه های تشکیلاتی مؤمن را منزوی کند ، جوان بی تجربه است . به مجرد اینکه ببینید در یک دستگاه رسمی کشور مثلا در یک مرکز فرهنگی کشور دو نفر به او اخم کردند ، به او بی اعتنایی کردند ، او را تحقیرکردند ، در حرکتش اثر می گذارد و او را کند می کند . یا خط را بزرگ می کنند ، برجسته می کنند ، تعریف می کنند ، این جوان دلش آب آب می شود و روحیه اش را از دست می دهد . وقتی یک فیلم ساز اثرش را به مراکزی می برد که می توانند از او استفاده ککند و کاری کنند که بتواند کارش را ادامه دهد ، اما با بی اعتنایی به او می گویند نه اقا ، ما این را قبول نداریم ، اینطورش را قبول نداریم . وبعد در همان حال ببیند اواع و اقسام کارهایی که از لحاظ مایه های هنری از کار او کمتر است ، اما چون مایه اسلامی ندارد ، مورد قبول آنهاست ، این جوان به خودی خود منزوی و ناامید خواهد شد ، من بارها از اعماق جان ، قلبم برای این جوانان مومن و انقلابی سوخته و گداخته است .

امیدواریم خدای متعالی به شما و به جوانان مومن و خوب و صالح و سالم ما توفیق دهد و این جماعت از نامساعد بودن بعضی از زمینه ها ، مایوس نشوند. راه صحیح و راه انقلاب و راه انجام خدمت را ان شالله ادامه دهند و فرهنگ و هنر و ادبیات این کشور را ان شالله بارور کنند.))(۲۱/۵/۷۱)