اصول مهارتی-اصل ششم-التزام به قانون در تشکیلات

از آنجا که اساساً فلسفه تدوین قانون در همه نظام ها از جمله نظام اسلامی پیشگیری و حل اختلافات بین افراد و سازمان هاست.

2

اگر همه تشکّل های اسلامی،در عمل به میثاق ملی قانون اساسی و سایر قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ، پایبند باشند ، هرگز تفرقه و انشقاق ، دامن فعالیت های آنها را نخواهد گرفت و فعالیت آنها موجب اختلال در جامعه اسلامی نخواهد بود.