اصول مهارتی-اصل سوم-سازماندهی

در سازماندهی به دنبال این هستیم که با ایجاد نظم و ترتیب،کار را در مجاری خود قرار داده و متولّی برای کارِ مشخص پیدا کنیم.

1

تعریف سازماندهی

 فرآیند ایجاد نظم و ترتیب و تقسیم کار میان افراد است و نتیجه آن ایجاد ساختار در تشکّل است.

 در سازماندهی به دنبال این هستیم که با ایجاد نظم و ترتیب،کار را در مجاری خود قرار داده و متولّی برای کارِ مشخص پیدا کنیم.

 کارهایی که به هم مرتبط هستند را در یک مجموعه قرار می دهیم و چند کار باهم جمع می شوند تا تبدیل به یک کار بزرگتر شوند.

 

 مقام معظم رهبری می فرمایند :

(( بدون سازماندهی،بدون تشکیلات،مدیریت امکان ندارد و کار هم پیش نمی رود.نخیر،بنده معتقد به نظم سازمانی هستم؛اما معتقدم که این نظم سازمانی نباید مارا از هویت خودمان خارج کند.)) (۲۰/۴/۸۹)

    (( مسئولان محترم بسیج باید به سازماندهی خیلی اهمیت دهند ؛ زیرا اصل قضیه سازماندهی است و در چارچوب سازماندهی خوب،آموزش و پشتیبانی و تغدیه فکری خوب شکل می گیرد.)) (۶/۴/۶۸)

مراحل عمده سازماندهی

  • طراحی و تعریف کارها و فعالیت ها
  • دسته بندی فعالیت ها(مسئولیّت ها و اختیارات)
  • شناخت توانایی نیروهای خود تقسیم کارها بر مبنای توان افراد
  • ایجاد روابط یا هماهنگی(یعنی من از چه کسی باید دستور بگیرم و مثلا رابطه ام با سایر قسمت ها چگونه باید باشد،روابط طولی و عرضی)

نکته: این مطلب را همیشه باید در نظر داشت که مسئولیت قابل تفویض نیست و این اختیار است که قابل تفویض است.

 

 

اهمیّت سازماندهی و شناخت نیروهای متعهّد و مسلمان در کلام شهید بهشتی :

          جامعه ما یک جامعه ای است پرنیرو،اما وقتی دست به کاری می زنیم ، در همان قدم اوّل و دوم می فهمیم نیرو کم داریم ، آب در خانه و ما تشنه لبان می گردیم ، بعد وقتی هم شناسایی می کنیم ، باز قدرت سازمان دادن نداریم و تجربه تشکیلاتیمان کم است. گاهی هم می بینیم که نیروها درهم می لولند و کار زیادی هم انجام نمی گیرد.بنابراین خیلی روشن، به این نتیجه می رسیم که ما دچار ضعف تشکیلاتی هستیم و همواره از این یاد می کنیم که ایجاد یک تشکیلات اجتماعی بر پایه اسلام از واجبات اساسی هر انسان متعهد آگاه مسلمان است.

(به توان تشکیلات ص ۸۶)