خودشناسی – شرح فصل مرتبۀ نباتی

مرتبه دوم از ابعاد وجودیِ انسان بُعد نباتیِ ماست که در این فصل با گیاهان مشترکیم.

Humility-

آدمی رو به دنیایی دارد که به هرسو می نگرد یک مرتبه از مراتب وجودی خود را نظاره گر است ، وقتی جماد میبینیم جسم خود را ، وقتی به گیاه مینگریم بعد نباتی خود را و زمانی که به حیوان مینگریم به بعد حیوانی خود و هنگامی هم که یک انسان الهی را مشاهده می کنیم ، به رتبه انسانی خود نگریسته ایم .
و با تفکر صحیح در هستی در اصل به تفکر در مراتب نفسِ انسانیِ خودمان پرداخته ایم . لذا یکی از جهاتی که دین مبین اسلام در آیات و روایات تا این اندازه به تفکر در هستی سفارش نموده است ، همین امر می باشد .