زندگی به سبک روح الله/ باید رعایت کنید!

به امام گفتم: اگر برنامه زندگی این گونه است، پس ما همه جهنمی هستیم!

یک بار که خدمت امام بودیم، از من خواستند پاکت دارویشان را به ایشان بدهم. داخل پاکت، دارویی بود که باید به پایشان می‌مالیدند. بعد از مصرف دارو، امام یک دستمال کاغذی را به چهار تکه تقسیم کردند و با یک قسمت از آن چربی پایشان را پاک کردند و سه قسمت دیگر را داخل پاکت گذاشتند تا برای دفعات بعد بتوانند از آن استفاده کنند.

3554_sunnah.jpgبه امام گفتم: اگر برنامه زندگی این گونه است، پس ما همه جهنمی هستیم! چون ما واقعاً این رعایت‌ها را به خصوص در مورد دستمال کاغذی نمی‌کنیم.
آقا فرمودند: «شما این طور نباشید، ولی باید رعایت کنید.»