خودشناسی – اصول حاکم بر مرتبۀ نباتی

ra4-1165

  • هر مرتبه بالاتر علاوه بر ویژگی های مرتبه پایین تر ، ویژگی های مختص به خود را نیز داراست ،که فصل ممیز آن مرتبه می شود.
  • فصل ممیز نبات عبارت است از :

             حرکت غیرارادی

             رشد و نمو

            تولید مثل

  • در فرایند رشد و نمو که از تغذیه شروع می شود و سرانجام رشد و نمو ختم می گردد ،بحث مزاج شناسی و تربیت جسم برای رسیدن به تعادل مزاجی مطرح می گردد که یک گام کلیدی در فراهم نمودن زمینۀ تربیت صحیح می باشد.
  • در بخش تولید مثل ، ما اساسی ترین آموزه ها را برای فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح و دفع موانع اولیۀ تربیت ، در مکتب انسان سازِ اسلام داریم .
  • در شناخت مراتب نفس انسان یکی از نکات مهم که خیلی راه گشاست اینست که وقتی کسی به یک ویژگی ،به خود می بالد، ما با تطبیق آن ویژگی با رتبه وجودی آن شاخصه ،پی می بریم که فردِ مورد نظر ، به خصیصه انسانی خود می بالد یا خصیصه مادون انسانی .

( البته دقت نمایید این بحث معرفتی است ، نه اخلاقی ، زیرا از نظر اخلاقی کسی که که دارای یک خصیصۀ انسانی است هیچگاه با آن فخرفروشی نمی نماید )

مثلا :  کسی به هیکل خود می بالد به رشد و نمو خود می بالد ، به عنوان یک نبات به خود می بالد پس او یک گیاه است (مثلا جلبک است)