خودشناسی – پنجرۀ شناخت هستی

ما از طریق پنج راه ورودی که همان چشم ،گوش ، بینی ، زبان و پوست می باشد با عالم طبیعت ارتباط برقرار می نماییم، ورودی هایی که از طریق این پنج راه به قوای پنجگانه ظاهری که همان بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و لامسه هستند ،وارد می شود ،آرام آرام با روندی که در درس های بعد بیشتر توضیح داده می شود شخصیت ما را می سازند .

2210250

بنابراین انسان باید خیلی مراقب باشدکه چه ورودی هایی را از پنجرۀ نفس (همان پنج راه) خود وارد می نماید و بداند که همین ورودی ها هستند که خمیرمایه ی اولیه و اصلی شکل گیری سرنوشت و هویّت ما را مهیّا می نمایند.                              

اساسا شرع مقدس از طریق احکام شرعی که بیان کنندۀ اعمال و رفتارهای ظاهری ما (اعمال جوارحی) می باشد ، درصدد است تا این ورودی های ما را ادب نموده و در مدار صحیح خود قرار دهد .

اینجاست که حیطه امر و نهی های شرعی است و در تادیب و تربیتِ این مرتبۀ ما است که فقها و مجتهدین بزرگ اسلام این همه مجاهدت های علمی  و عملی نموده اند تا احکام شرعی را از منابع فقهی با ضوابط اصولی استنباط نموده و در قالب رساله های عملیه ، در اختیار آحاد مومنین سالکِ مسیر تعلیم و تربیت و خودسازی قرار دهند .

این حد از تفقّه و کنکاش در معارف اسلامی تعبیر به (فقه اصغر) می شود و به مرتبه اصغر تربیت اختصاص  می یابد ،که در انسان هم مرتبه جسم مادی ، اصغر مراتب است .

نکته مهم در جسم مادی ما که اثرات بسیار زیادی در تربیت شدن نفس انسانی دارد این است که بسیار ضعیف و محدود(زمان و مکان و …) است که این کوره محدودیت ها زمینه ساز انواع ابتلائات مادی قرار گرفته جان آدمی را پخته می کند.

لذا شما اگر دقت نمایید چیزهایی که نقش زیادی در انسان سازی دارند ، عبارتند از:

  • درد ها
  • رنج ها
  • بیماری ها
  • آفات
  • ظلم ها
  • شرایط سخت زمانی
  • شرایط سخت مکانی و..

      که جسم مادّی با محدودیت هایش زمینۀ همگیِ این ابتلائات را فراهم نموده است .