خودشناسی – شرح فصلِ مرتبۀ جسم مادی

شناخت جسم مادی در عین حال که ساده به نظر می رسد ،پی بردن به لطافت ها و ظرافت های متکون از سوی خالق هستی در آن ، کار سهل ما را ممتنع می نماید .

access-to-god

خداوند متعال در جسم مادی ما چنان شگفتی های حیرت انگیزی را به ودیعه نهاده است که گویی راهی جز شناخت این ویژگی ها برای نیل به سرنخ ها و رمزهای تربیت انسان باقی نمی گذارد .

جسم ما که پایین تر مراتب وجودی ماست ، ابتدای مسیرحرکت تربیت ، برای شکوفایی استعدادهای نفس انسان است .

این جسم با آلاتی که در خود دارد ، دربِ ورودی ادراکات ، از جهان مادی پیرامون ماست ، که زمینه ساز اصلی شکل گیری تربیت می باشد .