خودشناسی-اصول حاکم بر مرتبۀ جسم مادی

اصول حاکم  بر مرتبۀ جسم مادی

8407377_719

 1. انسان همه مراتب موجودات را داراست.
 2. اولین مرتبه موجوداتی که پیرامون خود می بینیم جمادات هستند که انسان در رتبه جسم مادی با آن ها اشتراک دارد .
 3. مرتبه جسم مادی انسان ، همان اعضا وجوارح انسان هستند .
 4. لذا به اعمالی که در ظاهرِ ما ، یعنی در جسمِ ما ظهور دارد اعمال جوارحی گفته می شود .
 5. آلت یا وسیله ی قوای ظاهری ما در جسم ما قرار دارد ، یعنی مادی هستند.
 6. خود قوای ظاهری ، مادی نیستند بلکه در جان و باطنِ ما استقرار دارند.
 7. آلات و قوای ظاهری عبارتند از؛
 • چشم آلت قوه بینایی (باصره)
 • گوش  آلت قوه ی شنوایی (سامعه)
 • بینی آلت قوه ی بویایی (شامه)
 • زبان  آلت فوه ی چشایی (ذائقه)
 • پوست آلت قوه ی لمس (لامسه)

     ۸٫ آلت های قوا ، وسایلی هستندکه قوای ظاهری ما از طریق آنها با عالم مادی ارتباط برقرار می نمایند .

     ۹٫ قوای ظاهری را از آن جهت ظاهری می نامند که آلات ظاهری دارند وگرنه خود قوا باطنی اند .

   ۱۰٫ آنچه که ما در خواب و رویا می بینیم با همین قوه باصره و بینایی است ،باوجودی که چشمان ما بسته است .(این امر راجع به سایر قوای ظاهری نیز مصداق دارد .)

   ۱۱٫ جسم ما از محدوده زمان و مکان خارج نیست . (محدودیت ها )

   ۱۲٫ جسم ما محدود به طول و عرض و عمق و جرم می باشد . (محدودیت ها )

   ۱۳٫ جسم ما محدوده رفتارها و اعمال جوارحی می باشد .

نکته : ما اعمال جوانحی هم داریم که جایگاه انجام آن ها دل یا قلب (عقل عملی) می باشد و در مرتبۀ انسانی تبیین خواهد شد .

نکته : جسم مادی حیطه اعمال جوارحی یعنی محدوده احکام فقه یعنی محدوده امر به معروف و نهی از منکر محدوده رفتارها