اصول حاکم بر خودشناسی

اصول حاکم  بر خودشناسی شامل مواردی به شرح زیر میباشد؛

2654

  • نفس انسان دارای مراتب طولی است .
  • رتبه طولی یعنی دارای درجات وجودی در طول هم ، مثلا بُعد حیوانی بالاتر و در طول بُعد نباتی است ، پعنی آثار وجودی بیشتر و بالاتری دارد .
  • همانطور که نفس انسان دارای مراتب طولی است تربیت هم در مراتب طولی صورت می پذیرد .
  • مرتبه جمادی یعنی همان بعد از ابعاد وجودی انسان که با جمادات مشترک است و مراتب مادون تربیت را شامل می شود .
  • مرتبه نباتی یعنی همان بعد از ابعاد وجودی انسان که با نباتات مشترک است و مراتب مادون تربیت را شامل می شود .
  • مرتبه حیوانی یعنی همان بعد از ابعاد وجودی انسان که با حیوانات مشترک است و ابعاد متوسط تربیت را به خود اختصاص می دهد .
  • مرتبه انسانی یعنی همان بعد از انسان که فصل ممیز انسان از سایر موجودات است و اصلی ترین ابعاد تربیت را در دل خود جای می دهد .