مبانی تشکیلات-تعریف

تشکل در واقع از مجموعه ای از افراد دارای دغدغه ها و آرمان های مشترک شکل گرفته است که به صورت سازمان یافته و منظم از طریق هم افزایی حداکثری براساس مأموریت مشخصی در جهت اهداف مجموعه حرکت می کنند.

122574523

بعبارت دیگر تشکیلات عبارت است از مجموعه اعضایِ تشکیلات، به علاوۀ روابط سازمان یافتۀ آن ها با یکدیگر.

مقام معضّم رهبری در این خصوص می فرمایند :

(( اصلاً یک کار تشکیلاتی و یک کار جمعی، خصوصیتش این است که فرد باید خودش را در جمع حل کند،گم کند؛که این گم کردن،عین بازیافتن به نحوه درست است.چیزی کم نمی شود از آدم ها،چیزها افزوده می شود.به عنوان مثال این لیوان آبی که در آن حبه قند را می اندازید:این یک حبه قند،یک چیز مشخصی است،به قدر خودش شیرینی دارد،به قدر خودش همه چیزهایی که توی قند هست در این هست.وقت آن را در لیوان آب انداختی تمام است؛یعنی یک دانه از این ذرات ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان می داد که هان!منم،یک دانه از این ها،باقی نمی ماند،تمام حل می شود در آب.در آنجایی که قبل از آن،یا بعد از آن،ده حبه قند دیگر حل شده.اما به نظر شما از این حبه قند،یک ذره اش،یک سر سوزنش از بین رفت؟ هیچ چیز از آن از بین نرفت.این قند یک ذره کم نشد،بلکه یک خورده به آن زیاد شد.زیرا آن مقدار شیرینی ای که در این قند بود آمیخته شد با شیرینی های دیگر که در قندهای دیگر بود و در تمام اعضای این آب حل شد، سرایت پیدا کرد، چیزی هم از آن کم نشد؛ اما آن تشخص خودش را از دست نداد؛ آن فردیت خودش را از دست نداد؛یک تشکیلات باید این جور باشد. شکل کامل یک تشکیلات درست جوری است که باید فرد در جمع حل بشود.)) (۲/۳/۵۹)