مهارت کار تشکیلاتی – مقدمه

ساختار حکومت اسلامی ، یک سیستم بسیار بزرگ اجتماعی است ، که اهداف کلانی را دنبال می کند .

1218815378292287915413621317223965185148232

در چنین تشکیلات بزرگی ضرورت دارد ، اجزای کوچکتری با اهداف خاص تر و محدود تر هر کدام قسمتی از بار بزرگ این ساختارِ گسترده را بر دوش بکشند ، این اجزای کوچکتر همان تشکّل های انقلابی در عرصه های گوناگون می باشند .

تشکّل هایِ درونیِ حکومت اسلامی همچون اعضا و جوارحِ بدن انسان می باشند ، که هریک باید وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام دهند تا در مسیرِ تحقّقِ کشور اسلامی قرار بگیریم .

 

منابع عمدۀ مورد استفاده در این سلسه مطالب عبارتند از :

 • قرآن
 • نهج البلاغه و سایر کتب حدیثی
 • وبگاه پایگاه مضمار
 • تشکیلات انقلابی بستری برای رویش امت واحده
 • به توان تشکیلات-تصاعد هندسی در فعّالیّت های فرهنگی انقلابی
 • تشکیلات اسلامی جلد دوم
 • کار فرهنگی باید جریان ساز باشد
 • اصول انضباط تشکیلاتی در اسلام
 • فرمایشات مقام معظّم رهبری – کار باید تشکیلاتی باشد
 • فرمایشات شهید بهشتی
 • فرمایشات امام موسی صدر