عوامل موثر بر سبک زندگی

عواملی که بر سبک زندگی تاثیر می گذارند می توان به این صورت تعریف کرد

هر پدیده اى را که بر روند و رشد و بالندگى آدمى اثر گذارد باشد، اصطلاحا عامل سبک زندگی مى نامیم ، با این ملاحظه ، طیف وسیعى از عوامل سبک زندگی را پیش روى خواهیم داشت

در جهان بینى اسلامى ، پدیده هاى اثر گذار بر جریان سبک زندگی اعم از عوامل بزرگ وکوچک با دقت مورد بررسى و ارزیابى واقع مى شود و هیچ عاملى به بهانه محدودیت یا کم تاثیر بودن ، مورد غفلت قرار نمى گیرد. اینک برخى از عوامل سبک زندگی را مورد بحث قرار مى دهیم

الف – محیط خانواده

منشاء و مبداء سبک زندگی را در حقیقت باید در مرحله تولد جستجو کرد و آن مرحله هم خانواده است که از دیدگاه شارع مقدس اسلام ، اهمیت ویژه اى دارد چرا که انسان مثل یک نباتى مى ماند که رشد می کند. انسان یک موجودى است از قبل از اینکه کشت شود، زمینش را ملاحظه مى کند که این زمین چه جور زمینى باید باشد، آن کسى که مى خواهد کشت کند چه جور باید باشد.

نتیجه اى که مى گیریم این است که اولین عامل موثر در سبک زندگی انسان، خانواده است ، زیرا ازیک سوى ، صفات خاصى از آن به انسان از راه وراثت منتقل میشود و از سوى دیگر، ایجاد کننده محیط زندگی ویژه اى است که امکان فراگیرى همه جانبه اى را براى او فراهم مى کند. فراگیرى جامعى که عادات ، مهارتها، رفتارها و بینشهاى نوین را شامل مى شود.

ج – محیط آموزشى

عامل دیگرى که در سبک زندگی از جنبه اساسى و تعیین کننده اى برخوردار است ، محیط آموزشى است که معلم ، چهره شاخص و نماینده برجسته آن است . آنچه در فرایند تعلیم و تربیت به متعلم انتقال مى یابد، تنها معلومات و مهارتهاى معلم نیست ، بلکه تمام صفات ، خلقیات ، حالات نفسانى و رفتار ظاهرى او نیز به شاگردان منتقل میشود.