حدیث روز (سه ویژگى برجسته مؤمن)

مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن که سه خصلت در اوباشد

مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن که سه خصلت در اوباشد :سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر کردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.