حدیث روز

امام صادق علیه ‏السلام فرموده اند

پیامبر خدا هرگاه از مجلسى‏ بر مى‏ خاست، اگر چه زمانى کوتاه در آن جا نشسته بود، بیست و پنج مرتبه از خدا آمرزش مى‏ طلبید.

کافی : ج۴ ، ص۵۰۴ ، ح۲