دیدارازحلقه های صالحین

thumb2_418764

فرماتده حوزه ٬فرمانده پایگاه ومعاونت صالحین درمیان متربیان حلقه سلاله زهراحضوریافته وازحضورپر رنگ بسیجیان درحلقه های صالحین تشکرکردند.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی , ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،فرمانده حوزه ٬فرمانده پایگاه ومعاونت صالحین درمیان متربیان حلقه سلاله زهرا حضور یافته و از حضور پر رنگ بسیجیان درحلقه های صالحین تشکرکردند و فرمانده پایگاه جهت تشکر و تقدیر از متربیان حلقه سلاله زهرا قول یک اردوی اختصاصی را به این گروه دادند.