تشکیل قرارگاه صالحین

thumb2_313516

قرارگاه صالحین پایگاه شهید باهنر برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر،ناحیه مقاومت بسیج قدس ، قرارگاه صالحین باحضور فرمانده پایگاه و همچنین سرگروهها و مربیان حلقه های صالحین پایگاه برگزار گردید.
دراین جلسه به مشکلات پایگاه درخصوص حلقه های صالحین و راهکارهای جذب جوانان و نوجوانان وکیفی سازی حلقه های صالحین پرداخته شد.همچنین پیشبرد حلقه ها به سوی اهداف علمی و مهارتی در کنار مسائل تربیتی از مصوبات جلسه بود.