سرکشی و بازدید از حلقه صالحین

thumb_679086

سرکشی و بازدید با حضور فرمانده محترم ناحیه مطهری سرهنگ طلوعی و فرمانده حوزه۱۷۵

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید سید خلیل حسینی،ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ، سرکشی و  بازدید با حضور فرمانده محترم ناحیه مطهری سرهنگ طلوعی و فرمانده حوزه ۱۷۵شهید موحد دانش در حلقه های صالحین پایگاه شهید سید خلیل حسینی در مشهد مقدس برای ایجاد روابط بالاتر بین حوزه وناحیه و پابگاه و نیز جهت تبادل نظرات پیرامون مسائل مختلف و ایجاد همبستگی.

thumb_679085